คู่มือวัดค่า Resilience ของพนักงานในองค์กร

คู่มือวัดค่า Resilience ของพนักงานในองค์กร

คู่มือวัดค่า Resilience ของพนักงานในองค์กร

วัดค่าความสามารถในการปรับตัวของพนักงาน ฝ่ายุค Disruption และ Pandemic

วัดค่าความสามารถในการปรับตัวของพนักงาน ฝ่ายุค Disruption และ Pandemic

วัดค่าความสามารถในการปรับตัวของพนักงาน ฝ่ายุค Disruption และ Pandemic

Resilience นั้นอาจเป็นศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย แต่ถ้าเอ่ยว่า ธุรกิจต้องปรับตัวเก่งเหมือนกิ้งก่าเปลี่ยนสี และลุกล้มได้เหมือนตุ๊กตาล้มลุก สิ่งนั้นก็คือ คำจำกัดความของ Resilience นี้เอง

ในช่วงที่ผ่านมา โลกเราได้เผชิญกับความไม่ชัดเจนมากมาย ทั้งการที่ธุรกิจนั้นถูก Disrupt โดยเทคโนโลยีใหม่ๆ, การต้องเจอกับอุบัติการณ์ที่คาดไม่ถึงเช่นโรคระบาด หรือ นโยบายที่ไม่ชัดแจ้งของรัฐบาล แม้แต่เรื่องการเมืองระหว่างประเทศ เราล้วนเลี่ยงกันไม่ได้

ดังนั้น องค์กรที่มีความสามารถในการปรับตัวสูงนั้น จึงจะเป็นผู้ได้เปรียบ เพราะเมื่อพลาดท่าไปแล้วนั้น ก็สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดและกลับตัวมาได้เปรียบได้ แต่ถึงแม้นโยบาย วิสัยทัศน์ของผู้บริหารจะดีแค่ไหน ถ้าพนักงานมีความสามารถในการปรับตัวที่ต่ำ ก็ไม่อาจนำพา ขับเคลื่อนไปได้

Employee Resilience Overview

A primer into understanding and measuring resilience in the workplace

Survey Questions

Ready-to-use questions to measure Employee Resilience

Benchmarks

Compare and evaluate your resilience scores against benchmarks

Mastering Employee Resilience in an Era of Disruption and Pandemics

Mastering Employee Resilience in an Era of Disruption and Pandemics

Download our E-book to grasp the true essence of 'Resilience' in navigating uncertain business landscapes. Equip yourself with a comprehensive guide on measuring and boosting employee adaptability, supported by industry-standard benchmarks and easily digestible infographics.

Employee Resilience Overview

A primer into understanding and measuring resilience in the workplace

Survey Questions

Ready-to-use questions to measure Employee Resilience

Benchmarks

Compare and evaluate your resilience scores against benchmarks

Mastering Employee Resilience in an Era of Disruption and Pandemics

Download our E-book to grasp the true essence of 'Resilience' in navigating uncertain business landscapes. Equip yourself with a comprehensive guide on measuring and boosting employee adaptability, supported by industry-standard benchmarks and easily digestible infographics.

Fill in the form to get the e-book

Fill in the form to get the e-book

Fill in the form to get the e-book

TRUSTED BY THOUSANDS OF COMPANIES ACROSS THE WORLD