The Gen Z Workforce: Values and Expectations Towards Work and the Workplace

The Gen Z Workforce: Values and Expectations Towards Work and the Workplace

The Gen Z Workforce: Values and Expectations Towards Work and the Workplace

ค่านิยม ความคาดหวัง ต่อการทำงานและสถานที่ทำงานของคนรุ่นใหม่

ค่านิยม ความคาดหวัง ต่อการทำงานและสถานที่ทำงานของคนรุ่นใหม่

ค่านิยม ความคาดหวัง ต่อการทำงานและสถานที่ทำงานของคนรุ่นใหม่

กลุ่มแรงงานคนรุ่นใหม่กำลังเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนองค์กรในตอนนี้และอนาคตอันใกล้ ดังนั้นความเข้าใจความต้องการของคนรุ่นใหม่นี้จะช่วยให้องค์กรสามารถรักษากลุ่มคนที่จะเป็นกำลังหลักขององค์กรไว้ได้ และสามารถนำไปปรับประยุกต์การทำงานให้เข้ากันกับคนต่างวัยหรือ Generation Gap ที่ทุกคนในองค์กรเปิดใจรับฟังและยอมรับในความแตกต่างของกันและกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นและมี Productivity มากขึ้น ทำให้เกิดสถานที่ทำงานที่พนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ภาพรวมของยุคสมัย

ความเข้าใจพื้นฐานและภาพรวมของคนแต่ละรุ่น

ข้อมูลเชิงลึก

ความคาดหวังของ first jobber จากการสัมภาษณ์

วิธีที่ได้ผลที่สุด

แนวทางจัดการและรักษาพนักงานดาวรุ่งรุ่นใหม่

ตอบรับพนักงานรุ่นใหม่ ทำความเข้าใจความต้องการและเชื่อมช่องว่างระหว่างวัย

ตอบรับพนักงานรุ่นใหม่ ทำความเข้าใจความต้องการและเชื่อมช่องว่างระหว่างวัย

พนักงานรุ่นใหม่กำลังเฉิดฉาย พวกเขากำลังขับเคลื่อนองค์กรอยู่ในปัจจุบันและจะมีบทบาทสำคัญในอนาคต การเข้าใจความต้องการของพวกเขาช่วยรักษาพวกเขาให้อยู่กับองค์กรได้นาน และปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มอายุที่หลากหลาย มาเรียนรู้วิธีการให้ความร่วมมือ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุน productivity เพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวกัน

ภาพรวมของยุคสมัย

ความเข้าใจพื้นฐานและภาพรวมของคนแต่ละรุ่น

ข้อมูลเชิงลึก

ความคาดหวังของ first jobber จากการสัมภาษณ์

วิธีที่ได้ผลที่สุด

แนวทางจัดการและรักษาพนักงานดาวรุ่งรุ่นใหม่

ตอบรับพนักงานรุ่นใหม่ ทำความเข้าใจความต้องการและเชื่อมช่องว่างระหว่างวัย

พนักงานรุ่นใหม่กำลังเฉิดฉาย พวกเขากำลังขับเคลื่อนองค์กรอยู่ในปัจจุบันและจะมีบทบาทสำคัญในอนาคต การเข้าใจความต้องการของพวกเขาช่วยรักษาพวกเขาให้อยู่กับองค์กรได้นาน และปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มอายุที่หลากหลาย มาเรียนรู้วิธีการให้ความร่วมมือ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุน productivity เพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวกัน

กรอกข้อมูลในฟอร์มเพื่อรับอีบุ๊กฟรี

กรอกข้อมูลในฟอร์มเพื่อรับอีบุ๊กฟรี

กรอกข้อมูลในฟอร์มเพื่อรับอีบุ๊กฟรี

ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำกว่า 1,000 องค์กรทั่วโลก